ผลงานโรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธ
รงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ดีเด่น ปี 61
โรงเรียนสุจริต รางวัลพระราชทานปี 60
โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ดีเด่น ปี 59
โรงเรียนในโครงการเชฟร่อน
โรงเรียนคุณภาพด้านคณิตศาสตร์
โรงเรียนในโครงการ(sumsung)
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย
ศูนย์สภานักเรียนเขตพื้นที่นครปฐมเขต2
โรงเรียนนำร่องปฐมวัย สสวท.
โรงเรียนในเครือข่าย Stem ศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook


เพลงมาร์ชโรงเรียน


นาฬิกา


จำนวนผู้เข้าชม

Banner

 

1 การพัฒนาครูแนวใหม่:การพัฒนาครูครบวงจร
   
2 การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ
   
3 การขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
   
4 โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)
   
5 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
   
6 STEM Education
   
7 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน
   
8 โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
   
9 การพัฒนาโรงเรียน I C U
   
10 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
   
11 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
   
12 การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
   
13 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน
   
14 โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาชายแดนใต้และห้องเรียนกีฬา
   
15 ห้องเรียนอาชีพ
   
16 ห้องเรียนดนตรี

 


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

ฝ่่ายบริหาร

นางสาวกมลนัทธ์  มรม่วง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสุปรีดา ณ พัทลุง

หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

นางชูศรี  คำแก้ว

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางมยุรี  พันธ์โสภา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

รอบรู้เรื่องอาเซียน