ผลงานโรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธ
รงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ดีเด่น ปี 61
โรงเรียนสุจริต รางวัลพระราชทานปี 60
โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ดีเด่น ปี 59
โรงเรียนในโครงการเชฟร่อน
โรงเรียนคุณภาพด้านคณิตศาสตร์
โรงเรียนในโครงการ(sumsung)
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย
ศูนย์สภานักเรียนเขตพื้นที่นครปฐมเขต2
โรงเรียนนำร่องปฐมวัย สสวท.
โรงเรียนในเครือข่าย Stem ศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook


เพลงมาร์ชโรงเรียน


นาฬิกา


จำนวนผู้เข้าชม

Banner

คณะกรรมการนักเรียน

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม(นครราษฎร์ประสิทธิ์)

         
เด็กหญิงศิริรัตน์ ประกอบสาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ประธาน
         
เด็กชายพัฒนพงศ์ จันทร์มี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 รองประธาน
         
เด็กหญิงชนิตรา ไข่ลือนาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 รองประธาน
         
เด็กหญิงจุฑารัตน์ เบอร์ไสง   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ฝ่ายวิชาการ
         
เด็กชายวีรศักดิ์ ภูใบบัว   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
         
เด็กหญิงผกาวรรณ พรหมจำปา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ฝ่ายกิจกรรม
         
เด็กหญิงปาริชาต สง่าในเมือง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ฝ่ายปกครอง
         
เด็กหญิงรุ่งนภา สุวรรณแสง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   ฝ่ายประชาสัมพันธ์
         
เด็กหญิงศิวาภรณ์ สุภาไวย  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ฝ่ายปฏิคม
         
๑๐ เด็กชายสุวิทย์ ทับเถื่อน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 เลขานุการ
         

 


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

ฝ่่ายบริหาร

นางสาวกมลนัทธ์  มรม่วง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสุปรีดา ณ พัทลุง

หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

นางชูศรี  คำแก้ว

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางมยุรี  พันธ์โสภา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

รอบรู้เรื่องอาเซียน