ผลงานโรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธ
รงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ดีเด่น ปี 61
โรงเรียนสุจริต รางวัลพระราชทานปี 60
โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ดีเด่น ปี 59
โรงเรียนในโครงการเชฟร่อน
โรงเรียนคุณภาพด้านคณิตศาสตร์
โรงเรียนในโครงการ(sumsung)
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย
ศูนย์สภานักเรียนเขตพื้นที่นครปฐมเขต2
โรงเรียนนำร่องปฐมวัย สสวท.
โรงเรียนในเครือข่าย Stem ศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook


เพลงมาร์ชโรงเรียน


นาฬิกา


จำนวนผู้เข้าชม

Banner

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม(นครราษฎร์ประสิทธิ์)

 

นายเกีรยงไกร สีผึ้ง  ประธานกรรมการ
       
นางกัลยา วิชัยดิษฐ์   กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
       
นางดารณี บางรักขิต กรรมการผู้แทนคร
       
นายบุญลือ โตมอญ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
       
นายชิติภัทร  ทองคุ้ม กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
       
นายโอภาส บัวหลั่น กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
       
พระสังฆรักษ์อเนก สุชาโต  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
       
นายชัยมงคล สุขสงวน กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
       
นายเจริญ ทองคุ้ม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
       
๑๐ นางสุปรียา ปานบุญลือ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
       
๑๑ นายประนอม  โตมอญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
       
๑๒ นายนวม มีประมูล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
       
๑๓ นางอนงค์ บัวงาม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
       
๑๔ นายนิธิ บัวประยูร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
     
๑๕ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม กรรมการและเลขานุการ

 

                            


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

ฝ่่ายบริหาร

นางสาวกมลนัทธ์  มรม่วง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสุปรีดา ณ พัทลุง

หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

นางชูศรี  คำแก้ว

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางมยุรี  พันธ์โสภา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

รอบรู้เรื่องอาเซียน