ผลงานโรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธ
รงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ดีเด่น ปี 61
โรงเรียนสุจริต รางวัลพระราชทานปี 60
โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ดีเด่น ปี 59
โรงเรียนในโครงการเชฟร่อน
โรงเรียนคุณภาพด้านคณิตศาสตร์
โรงเรียนในโครงการ(sumsung)
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย
ศูนย์สภานักเรียนเขตพื้นที่นครปฐมเขต2
โรงเรียนนำร่องปฐมวัย สสวท.
โรงเรียนในเครือข่าย Stem ศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook


เพลงมาร์ชโรงเรียน


นาฬิกา


จำนวนผู้เข้าชม

Banner

ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  -  คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

ระดับชั้นเรียน
จำนวนห้อง
เพศ
    รวม

เฉลี่ยต่อห้อง
 ชาย หญิง
อนุบาล 1 4        
อนุบาล 2 4        
รวมสายชั้นอนุบาล 8        
ประถมศึกษาปีที่ 1 4        
ประถมศึกษาปีที่ 2 4        
ประถมศึกษาปีที่ 3 4        
ประถมศึกษาปีที่ 4 4        
ประถมศึกษาปีที่ 5 4        
ประถมศึกษาปีที่ 6 4        
รวมสายชั้นประถมศึกษา 24        
มัธยมศึกษาปีที่ 1 3        
มัธยมศึกษาปีที่ 2 2        
มัธยมศึกษาปีที่ 3 2        
รวมสายชั้นมัธยม 7        
รวมทั้งหมด 39        

 


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

ฝ่่ายบริหาร

นางสาวกมลนัทธ์  มรม่วง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสุปรีดา ณ พัทลุง

หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

นางชูศรี  คำแก้ว

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางมยุรี  พันธ์โสภา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

รอบรู้เรื่องอาเซียน