กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอัจฉรา จันทร์อบ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวณัฐชยาน์ สุนทรอำไพ
ครู คศ.2

นางสาวสุวรรณา ชูชัย
ครู คศ.1

นางสาวววรรณ แซ่จิว
ครู คศ.2

นางสาวจิลาวัลย์ ไทยแท้
ครู คศ.1

นางสาวอภิญญา กาญจนครุฑ
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรุณรักษ์ สารบรรณ

Mr.Arvin Merrena