กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายดุสิต บุญคุ้ม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางวิชญาพร กล่ำอยู่สุข
ครู คศ.2

นางมยุรี บุญคุ้ม
ครู คศ.2

นางสาวปัทมา หอมหวาน
ครู คศ.1

ว่าที่ ร.ต.กานต์ชนก เลิศล้ำ
ครู คศ.1

นายนัฐพล สวนทรัพย์
ครูผู้ช่วย