กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวกิ่งแก้ว ธรรมบันดาลสุข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายไพศาล ไหลงาม
ครู คศ.2

นางมยุรี บุญคุ้ม
ครู คศ.2