กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุปรีดา ณ พัทลุง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายชัยเดช นิลดี
ครู คศ.3

นางชูศรี คำแก้ว
ครู คศ.2

นางวิชิตา ทิพเลิศ
ครู คศ.1

นางปวริศา วีระกุล
ครู คศ.1

นางสาวรุ่งราตรี แก้วก่องคำ
ครูอัตราจ้าง