กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุปรีดา ณ พัทลุง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายชัยเดช นิลดี
ครู คศ.3

นางวิชิตา ทิพเลิศ
ครู คศ.1

นางปวริศา วีระกุล
ครู คศ.1

นางสาวปาฏลีย์ เศวตพงษ์
ครูผู้ช่วย