กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวมณีรัตน์ สะบู่
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวินิจ ภูพวก
ครู คศ.2

นางสาวกมลนัทธ์ มรม่วง
ครู คศ.1

นางสาวสุกัลยา คำมี
ครู คศ.1

นายวุฒิศักดิ์ คงแถลง
ครู คศ.1

นางสาวพวงชมพู พงษ์จินดา
ครู คศ.1

นางสาวทัศนีย์ เบ้าจรรยา
ครู คศ.1

นางสาวชลิวรรณ ปราบไพรี
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกมลรัตน์ แสนพรหม
ครู คศ.3

นางสาวทิพวัลย์ หลายภา
ครู คศ.1

นายต่อศักดิ์ สว่างตา
ครูผู้ช่วย