เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวปาลิตา จันทพันธ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ