ครูพิเศษระดับมัธยมศึกษา

นายไพศาล ไหลงาม
ครู คศ.2

นายสมเกียรติ ต่ายกระทึก
ครู คศ.2

นายสมภาส พิมพ์พันธุ์ดี
ครู คศ.2

นางสาวกิ่งแก้ว ธรรมบันดาลสุข
ครู คศ.3

นางมยุรี พันธ์ุโสภา
ครู คศ.2

นางสาวปาริฉัตร วงศ์ดียิ่ง
ครู คศ.1

นางมยุรี บุญคุ้ม
ครู คศ.2

นางสาวทิพวัลย์ หลายภา
ครู คศ.1