สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวกมลนัทธ์ มรม่วง
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวปาฏลีย์ เศวตพงศ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายวินิจ ภูพวก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวกิ่งแก้ว ธรรมบันดาลสุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางวิชิตา ทิพเลิศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายไพศาล ไหลงาม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3