สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวกมลนัทธ์ มรม่วง
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นายวินิจ ภูพวก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางวิชิตา ทิพเลิศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3