สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวปัทมา หอมหวาน
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางมยุรี พันธ์โสภา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวปารฉัตร วงศ์ดียิ่ง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางทัศนีย์ เบ้าจรรยา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวณัฐชยาน์ สุนทรอำไพ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายสมภาส พิมพ์พันธุ์ดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3