สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวอภิญญา กาญจนครุฑ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางมยุรี บุญคุ้ม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวมณีรัตน์ สะบู่
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุพิชชา กุ้ยเกล็ด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริลักษณ์ สมพงศ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวทิพวัลย์ หลายภา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3