สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวพวงชมภู พงษ์จินดา
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวคณิตฎา ฮวบเอม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสุปรีดา ณ พัทลุง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวปภัสสร์รัตน์ ปรัชญลักษณ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางอัจฉรา จันทร์อบ
ครู คศ.3

นางวิชญาพร กล่ำอยู่สุข
ครู คศ.2

นางอรญานี รัตนวัน
ครู คศ.2