สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวสุกัลยา คำมี
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวสุชญา เอื้อสุขเกษม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวสุวรรณา ชูชัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางวิชญาพร กล่ำอยู่สุข
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นายชัยเดช นิลดี
ครู คศ.3