สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นายวุฒิศักดิ์ คงแถลง
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวพรปวีณ์ ชาวนาเป้า
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวรัญญา เพชรดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นายต่อศักดิ์ สว่างตา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นายนัฐพล สวนทรัพย์
ครูผู้ช่วย