สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

น.สจุฬาลักษณ์ วัฒนประดิษฐ์
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวณัฐริดา ตาทุม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางปวริศา วีระกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางทิพยา นิลดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

ว่าที่ ร.ต.กานต์ชนก เลิศล้ำ
ครู คศ.1