สายชั้นอนุบาล 2

นางสาวแสงดาว ทองเหมือน
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 2

นางสาวบุษยา อุสมา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวธัทนพร ประเสริฐสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางศรีเพ็ญ วงค์ศรีเผือก
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3