สายชั้นอนุบาล 1

นางสาววรัญญา โต๊ะเจริญ
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 1

นางสาวนวพร บุญเฉลียว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางอริยาณัฐ ตรีพงษ์พันธุ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางธนภรณ์ ม่วงงาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/4