สายชั้นอนุบาล 2

นางสาววรัญญา โต๊ะเจริญ
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 2

นางสาวนวพร บุญเฉลียว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางอรุณรักษ์ บุญพูล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวจุฑามาศ ศรีสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4