สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางชูศรี คำแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวสมจิตร คงเจริญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวชลิวรรณ ปราบไพลี
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวพรพนา สุขเจริญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

กมลรัตน์ แสนพรหม
ครู คศ.3

นายอนุสร สวัสดิ์ชาติ
ครู คศ.2