สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางชูศรี คำแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวสมจิตร คงเจริญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวชลิวรรณ ปราบไพลี
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวกนิษฐา บุญมีขาว
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวอรุณรักษ์ สารบรรณ
ครูจ้างสอน

นางสาวรุ่งราตรี แก้วก่องคำ
ครูจ้างสอน

นางสาวจุฑามาศ ศรีสุวรรณ
ครูจ้างสอน