สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางมณีรัตน์ กัณหา
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวภัทธาวดี ชาวริม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวจิลาวัลย์ ไทยแท้
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวอนงค์ มะนะเวช
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นายดุสิต บุญคุ้ม
ครู คศ.2