กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวพชรพร ทิมอินทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางทิพยา นิลดี
ครู คศ.3

นางชูศรี คำแก้ว
ครู คศ.2

นายสมเกียรติ ต่ายกระทึก
ครู คศ.2

นางมยุรี พันธ์ุโสภา
ครู คศ.2

นางสาวปภัสสร์รัตน์ ปรัชญลักษณ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุพิชชา กุ้ยเกล็ด
ครูผู้ช่วย

นางสาววรัญญา แก้วชะเนตร
ครูผู้ช่วย

นางสาวกษิฐา บุญมีขาว
ครูอัตราจ้าง