กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางทิพยา นิลดี
ครู คศ.3

นางมยุรี พันธ์ุโสภา
ครู คศ.2

นางสาวปภัสสร์รัตน์ ปรัชญลักษณ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุพิชชา กุ้ยเกล็ด
ครูผู้ช่วย

นางสาววรัญญา เพชรดี
ครูผู้ช่วย