กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปาริฉัตร วงศ์ดียิ่ง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางมณีรัตน์ กัณหา
ครู คศ.2

นางสาวสมจิตร คงเจริญ
ครู คศ.2

นางสาวสุชญา เอื้อสุขเกษม
ครู คศ.2

นางสาวพรปวีณ์ ชาวนาเป้า
ครู คศ.2

นางสาวจุฬาลักษณ์ วัฒนประดิษฐ์
ครู คศ.1

นางสาวภัทธาวดี ชาวริม
ครู คศ.1

นางสาวคณิตฎา ฮวบเอม
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรพนา สุขเจริญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวอนงค์ มะนะเวช
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ ร.ต.หญิงศิริลักษณ์ สมพงษ์
ครูผู้ช่วย