คณะผู้บริหาร

นายสญชัย รัศมีแจ่ม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวกมลนัทธ์ มรม่วง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสุปรีดา ณ พัทลุง
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

นางชูศรี คำแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางมยุรี พันธ์ุโสภา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป