ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการเปิดเรียนตามปกติ
ประเมินกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย"
แบบแสดงความคิดเห็นมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม
ประกาศโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม เรื่อง นโยบายความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
รับมอบทุนการศึกษาจากคุณยายดารินทร์ อ่วมแย้ม
รับการตรวจเยี่ยมจาก ศน.บุญสุพร เพ็งทา
ฉีดพ่นฆ่าเชื้อก่อนเปิดภาคเรียน
เรื่องรับเอกสารการเรียนระดับประถมศึกษา
เรื่องรับเอกสารการเรียนระดับมัธยมศึกษา
แจ้งงดใช้สถานที่และบริเวณโดมเอนกประสงค์
แจ้งเลื่อนการรับผลการเรียน
แจ้งเลื่อนการรับสมัครและมอบตัวนักเรียน
แจ้งกำหนดการ ปิด-เปิด ภาคเรียน และการรับสิทธิ์เรียนฟรี
แจ้งปิดภาคเรียน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโรงอาหารและปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563