ข่าวประชาสัมพันธ์
เด็กชายฉัตรชัย ธรรมใจ ประธานนักเรียนโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการระดับเขตพื้นท
คณะดูงานและฝึกประสบการณ์(รองผู้อำนวยการ) มาศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ที่โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม
แจ้งการหยุดเรียนกรณีพิเศษ 1 วัน วันที่ 21 ก.ย.2563
แจ้งจัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จัดการประชุมสัมมนาการถอดบทเรียน Best Practice)
ประกาศการเปิดเรียนตามปกติ
ประเมินกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย"
แบบแสดงความคิดเห็นมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม
ประกาศโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม เรื่อง นโยบายความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
รับมอบทุนการศึกษาจากคุณยายดารินทร์ อ่วมแย้ม
รับการตรวจเยี่ยมจาก ศน.บุญสุพร เพ็งทา
ฉีดพ่นฆ่าเชื้อก่อนเปิดภาคเรียน
เรื่องรับเอกสารการเรียนระดับประถมศึกษา
เรื่องรับเอกสารการเรียนระดับมัธยมศึกษา
แจ้งงดใช้สถานที่และบริเวณโดมเอนกประสงค์
แจ้งเลื่อนการรับผลการเรียน
แจ้งเลื่อนการรับสมัครและมอบตัวนักเรียน
แจ้งกำหนดการ ปิด-เปิด ภาคเรียน และการรับสิทธิ์เรียนฟรี
แจ้งปิดภาคเรียน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโรงอาหารและปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563