ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเปลี่ยนกำหนดการรับผลการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
แจ้งปิดสถานศึกษา
แจ้งการหยุดเรียนกรณีพิเศษ ระดับชั้นอนุบาล 2
แจ้งปิดเรียนกรณีพิเศษ
การทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (o-net) ปีการศึกษา 2563
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการ ปิด-เปิด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
การนิเทศภายในโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม
ทำความสะอาดเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019
มาตรการการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
ได้รับการคัดเลือกโครงการต้นแบบสหกรณ์ในโรงเรียน
ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นทั้งสองท่าน
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่(พ.ศ.2559-2563)
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ตามอาคารเรียนและบริเวณต่างๆภายในโรงเรียน
ประกาศ แนวทางในการปฏิบัติตนของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ขอเลื่อนการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ชาญกฤต น้ำใจดี ในโอกาสรับตำแหน่ง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2
ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ธนะชน ทัศนะเกตุ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2
ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.ปิยะภรณ์ สุขะปุณพันธ์ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนวัดเกาะวังไทร
ร่วมแสดงความยินดีกับท่านดร.จิระชัย ทีคำ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1
แจ้งหยุดเรียนกรณีพิเศษนักเรียนชั้นอนุบาล2-3 วันที่ 4 พ.ย.2563 เป็นเวลา 1 วัน
แจ้งกำหนดการสอบ ปิด-เปิดเรียนภาคเรียนที่1/2563
แจ้งยกเลิกการสอนชดเชย
เด็กชายฉัตรชัย ธรรมใจ ประธานนักเรียนโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการระดับเขตพื้นท
คณะดูงานและฝึกประสบการณ์(รองผู้อำนวยการ) มาศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ที่โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม
แจ้งการหยุดเรียนกรณีพิเศษ 1 วัน วันที่ 21 ก.ย.2563
แจ้งจัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จัดการประชุมสัมมนาการถอดบทเรียน Best Practice)
ประกาศการเปิดเรียนตามปกติ