ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายสร้างเสริมทักษะชีวิตต่อต้านยาเสพติด
วันที่ 5 ส.ค.63 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มจัดกิจกรรมค่ายสร้างเสริมทักษะชีวิตต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้เด็กนักเรียนที่ได้เข้ารับการอบรมมีความรู้ มีความเข้าใจในปัญหา โทษ พิษภัยของสิ่งเสพติด มีความรัก เห็นคุณค่าในตนเอง มีทักษะชีวิต สามารถเป็นแกนนำและขยายผลการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับเพื่อนนักเรียนได้ โรงเรียนเป็นโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ขอขอบคุณนายภูริ อยู่วัตร ครูโรงเรียนวัดประชานาถมาเป็นวิทยากร และเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้  ภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2563,09:50   อ่าน 214 ครั้ง