ภาพกิจกรรม
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มได้จัดเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามมาตรการภายใต้สถานการณ์วิกฤตโควิด-19เพื่อลดเสี่ยงเลี่ยงโคโรนาไวรัสระบาด 6 มาตรการหลัก ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสถานศึกษา ดังนี้
1. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าโรงเรียน
2. สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
3. จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างเพียงพอ
4. จัดให้มีการเว้นระยะห่าง ทำให้นักเรียนจะเหลือประมาณ 20-25 คนต่อห้อง
5. ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกันบ่อย เช่น โรงอาหาร
6. ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน   ภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2563,17:02   อ่าน 67 ครั้ง