ภาพกิจกรรม
วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายกฤษฎา จันทน์แดง สหกรณ์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางมลฤดี ชาวกงจักร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม จัดงาน “๗ มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี ๒๕๖๒” ณ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม (นครราษฎร์ประสิทธิ์) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้มีการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนของโรงเรียนต่างๆ ให้แพร่หลาย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงาน
ในส่วนของกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยครู ผู้ปกครอง นักเรียนของโรงเรียนต้นแบบการสหกรณ์ ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ขบวนการสหกรณ์ และประชาชนทั่วไป จำนวน ๑๔๐ คน 
สำหรับกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน ประกอบด้วยกิจกรรม ๒ หมวด คือ หมวดความรู้ ได้แก่ การจัดนิทรรศการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน การจัดนิทรรศการสื่อการสอนสหกรณ์ในโรงเรียน การจัดนิทรรศการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหมวดการประกวดผลงาน ได้แก่ กิจกรรมประกวดเรียงความ กิจกรรมประกวดวาดภาพ กิจกรรมประกวดร้องเพลง ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ได้แก่ การแสดงของนักเรียน การตอบปัญหาชิงรางวัล กิจกรรมเกมและนันทนาการ 
ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมการจัดนิทรรศการและเข้าร่วมการประกวดต่างๆ เป็นอย่างดี ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม (นครราษฎร์ประสิทธิ์) โรงเรียนวัดกงลาด โรงเรียนวัดมะเกลือ โรงเรียนวัดเกาะวังไทร (กิตติวัฒนาคาร) โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) โรงเรียนวัดดอนหวาย โรงเรียนวัดจินดาราม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากขบวนการสหกรณ์ในการจัดงาน ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด สหกรณ์เมืองนครปฐม จำกัด สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนักบุญเปโตร จำกัด อันมีส่วนสำคัญที่ทำให้การจัดงานดังกล่าวเกิดผลสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ตามพระราชดำรัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยทรงมีพระราชดำรัส ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2535 ความว่า “ ก็ตั้งใจจะให้เป็นการฝึกนักเรียนให้มีความรู้ มีความเคยชินกับระบบการทำงานร่วมกันตามแบบสหกรณ์ ฝึกตั้งแต่เป็นเด็กเล็กๆ ได้ชินไป ต่อมาก็ถ้าเป็นชาวบ้านเป็นราษฎรเต็มที่แล้วก็จะได้เข้าใจหลักการและเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ใหญ่ต่อไปได้…” ภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2562,15:50   อ่าน 112 ครั้ง