ข้อมูลครู/บุคลากร
ข้อมูลครู/บุคลากร
ตำแหน่ง/เพศ ชาย หญิง รวม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 - 1
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา - - -
ครูชำนาญการพิเศษ 1 4 5
ครูชำนาญการ 5 13 18
ครู 2 20 22
ครูผู้ช่วย 1 8 9
ครูอัตราจ้าง 1 7 8
เจ้าหน้าที่ธุรการ - 1 1
รวม 11 53 64
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562