ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม

                                                      ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

              โรงเรียน บ้านกระทุ่มล้ม   ที่ตั้ง  ๑๓๕   หมู่ ๗  ตำบล กระทุ่มล้ม   อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๒   โทรศัพท์  ๐-๒๔๒๙-๖๑๘๙   โทรสาร ๐-๒๔๒๙-๒๑๖๔   e-mail :  ktl_๕๕ @ hotmail.co.th       Web-site : http://www.bktl.ac.th เปิดสอนระดับ ชั้น อนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   เนื้อที่   ๗ ไร่ ๔  งาน ๓๒  ตารางวา  เขตพื้นที่บริการหมู่ที่ ๑,๒,๕,๖,๗,๘ และ ๙  ตำบลกระทุ่มล้ม

ประวัติโรงเรียน

          ก่อสร้างโรงเรียนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๘ โดย นายคล้อย  โตมอญ ดำเนินการก่อสร้าง โดยอาศัยที่ดินในหมู่บ้านโคกใหญ่ ปลูกเป็นอาคารชั่วคราวเปิดทำการสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่๑-๔
          พ.ศ.๒๔๘๐ นายเต็ก  กรรณสูตร  ได้มอบที่ดินให้โรงเรียนจำนวนเนื้อที่ ๕ ไร่ ๒ งาน ๘๐ ตารางวา โดยสร้างเป็นอาคารเรียน แบบ ป.๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ  ขนาด ๓ ห้องเรียน ทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป.๑-ป.๔
          พ.ศ.๒๔๙๘ ขุนนครรัฐเขตต์  นายอำเภอสามพราน ได้ติดต่อขอเงินบริจาคจากกองมรดกของนายบุญด้าน  กรรณสูตร จำนวนเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท และจัดหาสมทบอีก ๑๓๐,๐๐๐ บาท ก่อสร้าง
อาคารเรียนแบบ ๐๐๓ จำนวน ๑ หลัง ขนาด ๗ ห้องเรียนและได้รับอนุญาตให้รื้อถอน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗
          พ.ศ.๒๕๑๖ ได้เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ป.๕- ๗ และได้เงินอุดหนุนจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาล  จำนวนเงิน ๒๖๐,๐๐๐ บาท ประชาชนร่วมสมทบอีก ๒๐๐,๐๐๐ บาท  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ จำนวน  ๑   หลัง  ขนาด ๔ ห้องเรียน  และในปี พ.ศ.๒๕๒๐ ได้รับงบประมาณจากทางราชการ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
          พ.ศ.๒๕๒๐ ได้รับงบประมาณจากทางราชการ ๖๐,๐๐๐ บาท ก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน เป็นอาคารแบบ ๓๑๒ จำนวน ๑ หลัง ปัจจุบันใช้เป็นโรงอาหาร             
          พ.ศ.๒๕๒๗ ได้รับงบประมาณจากทางราชการ จำนวนเงิน ๑,๐๓๐,๐๐๐ บาท ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๖ เป็นอาคารเรียน ๒ ชั้น ขนาด ๘ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง        
         ปีการศึกษา ๒๕๓๔ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๔ โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓) เป็นปีแรก        
         พ.ศ.๒๕๓๕ ได้รับงบประมาณจากทางราชการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ ๒๐๕/๒๖ จำนวน ๑  หลัง งบประมาณ ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท          
         พ.ศ.๒๕๓๘ ได้รับงบประมาณจากทางราชการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช ๒/๒๘ ขนาด ๓ ชั้น ๙ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท สมทบอีก ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
         นอกจากอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ดังกล่าวแล้ว โรงเรียนยังได้งบประมาณจากทางราชการก่อสร้างบ้านพักครู จำนวน ๖ หลัง และก่อสร้างส้วม ๕ หลัง และบริษัท สตาร์บล็อค จำกัด สร้างส้วมอีก ๑ หลัง และได้รับอนุญาตให้รื้อถอนใน พ.ศ.๒๕๔๘ เพื่อใช้พื้นที่ก่อสร้างอาคารเรียน          
         พ.ศ.๒๕๔๕ บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ได้ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช ๒/๒๘ ขนาด ๔ ชั้น ๑๘ ห้อง งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท                  
         พ.ศ.๒๕๔๙ บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด และคณะ รวมกับรายได้ที่ได้จากการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช ๒/๒๘ ขนาด ๔ ชั้น ๙ ห้อง และห้องโสตทัศนศึกษา งบประมาณ ๕,๖๓๐,๐๐๐ บาท          
         ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง (SP๒) เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.๒/๒๘ (๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน)  จำนวน  ๗,๑๑๐,๐๐๐  บาท      
         ปัจจุบันโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีข้าราชการครู จำนวน  ๔๔  คน พนักงานราชการ จำนวน ๓ คน และครูจ้างสอน จำนวน ๑๒  คน งบเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม ๒  คน ครูธุรการ ๑ คน นักเรียนจำนวนทั้งสิ้น ๑,๓๓๕ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕) เมื่อคำนวณอัตรากำลังครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. แล้ว ปัจจุบันขาดแคลนครู จำนวน ๒๐ คน